De Voetbalredactie * Amsterdam * T: 06 21823657 * E: info@devoetbalredactie.nl * KvK 34263294 * Beeld, uitgezonderd homepage: KNVB.nl
   Algemene voorwaarden
Aftrap   Tactiek   Techniek   Publiek   Kanshebbers   Resultaat   Support   Contact

Algemene voorwaarden

De Voetbalredactie

Algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. De Voetbalredactie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Voetbalredactie gevestigd aan de Keizersgracht 174 - 176 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34263294;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De Voetbalredactie teksten en/of tekeningen en/of foto’s levert dan wel voor wie De Voetbalredactie werkzaamheden verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen De Voetbalredactie en de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Voetbalredactie en de opdrachtgever waarop De Voetbalredactie deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Voetbalredactie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Voetbalredactie en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 De door De Voetbalredactie gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door De Voetbalredactie gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is De Voetbalredactie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Voetbalredactie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door De Voetbalredactie opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van De Voetbalredactie binden De Voetbalredactie niet.

Artikel 4 Eenmaal herziening
De offerte heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Artikel 5 Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan De Voetbalredactie te worden geretourneerd binnen de aangegeven offertetermijn alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Alle verbintenissen van De Voetbalredactie voortvloeiend uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
6.2 De Voetbalredactie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.3 Het behoort niet tot de werkzaamheden onderzoek te verrichten naar eventuele bestaande auteursrechten op de door de opdrachtgever aangeleverde teksten.
6.4 De Voetbalredactie is bevoegd zonder toestemming van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan De Voetbalredactie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Oplevering
7.1 De door De Voetbalredactie opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan De Voetbalredactie slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van De Voetbalredactie ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschrijven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
8.1 De Voetbalredactie gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart De Voetbalredactie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.3 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het werk dat vervaardigd dient te worden.
8.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Voetbalredactie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
8.5 De opdrachtgever is gehouden De Voetbalredactie onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor De Voetbalredactie onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
8.7 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde werken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden.
8.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft De Voetbalredactie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Voetbalredactie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Voetbalredactie de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Voetbalredactie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10 Annulering
Wanneer de opdrachtgever een opdracht annuleert, dient hij alle kosten aan De Voetbalredactie te voldoen die tot op dat moment gemaakt zijn.

Artikel 11 Honorarium
11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
11.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Voetbalredactie, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De Voetbalredactie kan aan de opdrachtgever een afwijkend uurtarief in rekening brengen indien er sprake is van een spoedopdracht. Deze spoedtoeslag zal voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
11.3 De Voetbalredactie mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Voetbalredactie, dat in redelijkheid niet van De Voetbalredactie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
11.4 Indien De Voetbalredactie een vast honorarium verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is De Voetbalredactie gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
11.6 De Voetbalredactie zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. De Voetbalredactie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
11.7 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door De Voetbalredactie aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
12.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Voetbalredactie de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Voetbalredactie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.4 De Voetbalredactie kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan De Voetbalredactie verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Alle door De Voetbalredactie geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen teksten, ontwerpen, foto’s, beelden, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van De Voetbalredactie totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met De Voetbalredactie gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 14 Klachten
14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking aan De Voetbalredactie kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Voetbalredactie in staat is adequaat te reageren.
14.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever De Voetbalredactie de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
14.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Voetbalredactie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding
15.1 De Voetbalredactie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
15.2 Voorts is De Voetbalredactie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 De Voetbalredactie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst De Voetbalredactie ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 De Voetbalredactie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
16.2 De Voetbalredactie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Voetbalredactie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Voetbalredactie kenbaar behoorde te zijn.
16.3 De Voetbalredactie is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
16.4 De Voetbalredactie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.5 Indien De Voetbalredactie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Voetbalredactie in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
16.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Voetbalredactie of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht
17.1 De Voetbalredactie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Voetbalredactie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Voetbalredactie niet in staat is de verplichtingen na te komen.
17.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4 Voor zover De Voetbalredactie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Voetbalredactie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De Voetbalredactie zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De Voetbalredactie is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen voorkomen.
18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Voetbalredactie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Voetbalredactie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Voetbalredactie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom
Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij De Voetbalredactie voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Artikel 20 Diverse bepalingen
20.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen De Voetbalredactie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van De Voetbalredactie is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.